ثبت نام نمایندگان

مرحله اول :  ثبت نام در برندستان  

https://brandestan.com/login?back=my-account

مرحله دوم :  ورود به برندستان

https://brandestan.com/login?back=my-account

مرحله سوم : ثبت نام فروشگاه 

https://brandestan.com/module/jmarketplace/addseller